Regeerakkoord: gevolgen voor pensioen

Geplaatst op : 1 november 2012

Wat is al wet en wat zijn de voornemens? Het Regeerakkoord bevat de voornemens van VVD en PvdA voor de komende jaren. Met dit artikel krijgt u een overzicht. Wij zetten de punten op een rij waarop het Regeerakkoord afwijkt van de maatregelen die al in de wet staan.

De AOW-leeftijd stijgt nog sneller
VVD en PvdA hebben in het Regeerakkoord afgesproken dat de AOW-leeftijd versneld wordt verhoogd. Volgens het Regeerakkoord wordt na 2021 de stijging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Klik voor de tabel met de AOW-leeftijden op de onderstaande link.

Tabel AOW-leeftijden

Overbruggingsregeling AOW-verhoging
Als een werknemer al met prepensioen is gegaan of gebruik maakt van een VUT-regeling, heeft hij zich niet kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Daarom komt er vanaf 2013 een overbruggingsregeling die geldt voor inkomens tot 150% van het wettelijk minimumloon. De regeling heeft een partner- en vermogenstoets. Eigen woning en pensioenvermogen worden buiten beschouwing gelaten.

Met de introductie van de overbruggingsregeling zal de voorschotregeling, waarbij werknemers in 2013, 2014 of 2015 vanaf 65 jaar een voorschot kunnen krijgen, worden afgeschaft.

Lagere opbouw werknemerspensioen
Het fiscaal maximale opbouwpercentage voor middelloon is dit jaar en volgend jaar nog 2,25%. Vanaf 1 januari 2014 wordt dit verlaagd naar 2,15%. Dit staat al in de wet. Het voornemen van VVD en PvdA is om het percentage verder te verlagen naar 1,75%. Waarschijnlijk vindt dit plaats per 1 januari 2015.

Eindloon gaat per 1 januari 2014 van 2% naar 1,9%. De inschatting is dat dit percentage per
1 januari 2015 naar 1,5% gaat, maar in het Regeerakkoord wordt dit niet genoemd.

De maximale staffels voor beschikbare premieregelingen worden navenant verlaagd, aangezien deze afgeleid zijn van de middelloonregeling: verlaging eerst per 1 januari 2014 en daarna waarschijnlijk ook per 1 januari 2015.

Worden de maatregelen uit het Regeerakkoord echt ingevoerd?
Dat is onbekend. VVD en PvdA hebben uiteraard een meerderheid in de Tweede Kamer. Anderzijds moeten de wetsvoorstellen nog gemaakt worden en zal mogelijk ook nog afstemming plaatsvinden met werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarna zullen de voorstellen door Tweede en Eerste Kamer behandeld moeten worden.

Wat is het vervolg?
U mag verwachten dat uw verzekeraar een voorstel gaat doen. Dit voorstel gaat over de aanpassing van de pensioenregeling. Dit kan nodig zijn door de maatregelen die in dit artikel staan, maar zeker ook door de verhoging van de pensioenleeftijd in de fiscale wetgeving. Over het voorstel van de verzekeraar informeren wij u uiteraard, wanneer uw pensioenregeling via Meeùs loopt.

Het kan raadzaam zijn alvast rekening te houden met de voornemens van de huidige regering. En aanpassing, ook aan de huidige maatregelen, is vaak maatwerk. Wilt u hierover advies? Dan raden wij u aan contact op te nemen met uw pensioenadviseur van Meeùs.


Neem nu contact met ons op


Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van november 2012 (Editie 4)

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: