Hoe ver gaat mijn zorgplicht als werkgever en hoe zit dat met ZZP’ers?

Geplaatst op : 15 april 2013
Uw zorgplicht gaat verder dan u denkt. Natuurlijk verdienen uw werknemers bescherming bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Uit jurisprudentie blijkt echter dat uw zorgplicht veel verder gaat dan de veiligheid van uw werknemers en de werkvloer alleen.

Hoe ver gaat mijn zorgplicht als werkgeverAls werkgever bent u vanuit uw zorgplicht aansprakelijk voor arbeidsongevallen en beroepsziekten van werknemers die in de uitoefening van de werkzaamheden hebben plaatsgevonden (Artikel 7:658 BW). Voor de goede orde, ook hygiëne op de werkvloer hoort bij uw algemene zorgplicht. U bent niet aansprakelijk als er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Ook heeft u als goed werkgever een zorgplicht in situaties die buiten de directe werksfeer vallen maar die wel met het werk verband houden (Artikel 7:611 BW). Denk daarbij aan een bedrijfsuitje. Voorbeeld: “Hans doet mee aan het teambuilding survival weekend van de zaak met als thema: Eens een marinier, altijd een marinier. Hoewel de dagelijkse training van Hans al jaren beperkt is tot het loopje naar zijn auto en terug, wil hij zich niet laten kennen en er vol voor gaan!”……….. Even Meeùs bellen!

Behoorlijke ongevallenverzekering belangrijk!
Uw werknemer kan u aansprakelijk stellen. Op het moment dat de zaak voorkomt bij een rechter, bekijkt de rechter ook uw ongevallenverzekering. Een rechter zal de ongevallenverzekering zeker meewegen bij de beoordeling of u als goed werkgever voldoet aan uw zorgplicht. Op basis van Artikel 7:611 (goed werkgeverschap) is de rechter namelijk van oordeel dat, indien het risico goed verzekerbaar is tegen een betaalbare premie, u zorg dient te dragen voor een behoorlijke verzekering.

De zorgplicht geldt ook voor situaties die met het werk verband houden maar die zich buiten uw invloedsfeer afspelen. Het criterium “behoorlijke” verzekering is niet nader gedefinieerd. Ik raad u dan ook aan om ruimhartig met deze verzekering om te gaan. Naast de meeweging in de beoordeling van de zorgplicht, weegt de rechter ook de uitkering ongevallenverzekering mee, bij het toekennen van een vergoeding aan een werknemer. Ik wijs u er graag op dat de ongevallenverzekering in sommige CAO’s is opgenomen. Ook heeft Meeùs voor veel sectoren een collectieve ongevallenverzekering ingekocht met een zeer uitgebreide dekking!

ZZP’ers:
In een recent arrest bepaalde de Hoge Raad dat een opdrachtgever aansprakelijk was voor een door een ZZP’er geleden schade. Dit arrest heeft ingrijpende gevolgen. Hierdoor heeft u als werkgever ook zorgplicht voor een ZZP’er die werkzaamheden verricht die vergelijkbaar zijn met die van een “normale” werknemer.
Oppassen geblazen dus en even checken of ZZP’ers zijn meeverzekerd op uw polissen (aansprakelijkheid, WEGAM etc..)

Vier belangrijke do’s om problemen te voorkomen!:
1. Geef duidelijk en regelmatig zowel algemene als specifieke veiligheidsinstructies en leg deze schriftelijk vast
2. Controleer veelvuldig of de veiligheidsinstructies en veiligheidsregels worden nageleefd en voer een sanctiebeleid bij niet naleving
3. Stel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op incl. plan van aanpak. Evalueer en actualiseer deze regelmatig. Bewaak de uitvoering (blijft vaak achterwege!!)
4. Zorg voor een behoorlijke (ongevallen)verzekering en vraag bij Meeùs naar de collectieve ongevallen verzekering voor uw sector en/of andere mogelijkheden.

Graag adviseren wij u bij de verdere invulling en uitvoering. Binnen ons netwerk van met ons samenwerkende belangenorganisaties kunnen wij u in contact brengen met de juiste specialisten.

Jan Jans,
Doelgroepmanager Technologische Industrie

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: