Ontwikkeling UWV-fondsen

Geplaatst op : 17 december 2013

Als werkgever draagt u jaarlijks premies af voor fondsen die de verschillende sociale voorzieningen bekostigen. De premieafdracht in een bepaald jaar is gebaseerd op de uitkeringen en kosten die in dat jaar gemaakt zullen worden.

Ontwikkeling UWV-fondsenPubliek of hybride
Er bestaat onderscheid tussen voorzieningen die volledig publiek worden gefinancierd, denk hierbij aan de Werkloosheidswet en de Ziektewet (tot 2014), en voorzieningen die (gedeeltelijk) vanuit een zogenaamd hybride stelsel (keuze publieke of private financiering) worden gefinancierd zoals de WGA. Dit onderscheid is ook terug te zien in de premie die u moet afdragen. De publieke fondspremies zijn voor alle werkgevers even hoog, waarbij er hoogstens onderscheid gemaakt wordt op brancheniveau: de Sectorfondsen.

De premies die vanuit het hybride stelsel worden afgedragen, worden voor bedrijven met een loonsom groter dan € 307.000 op individueel niveau bepaald. De hoogte van de premie staat in de beschikking gedifferentieerde premie. U kunt de hoogte van toekomstige premies beïnvloeden door uitkeringen aan uw (ex-)werknemers te voorkomen of te beperken. Dit deel van de sociale premies vervalt in zijn geheel indien u dit risico privaat gaat financieren.

Het nieuwe sociale stelsel moet bijdragen aan de wens van de overheid om een groot deel van de financiering, verantwoordelijkheden en (gedeeltelijke) uitvoering van de sociale voorzieningen bij de werkgevers en werknemers zelf te leggen.

Fondsen
Elk fonds heeft een eigen doel. Zo wordt aan de Sectorfondsen een premie afgedragen voor de Ziektewet, de eerste tien jaar van de WGA-uitkeringen voor vangnetters (WGA-flex) en het eerste half jaar aan WW-uitkeringen.

Vanaf 1 januari 2014 zullen het Ziektewet- en WGA-flexrisico worden overgeheveld naar de Werkhervattingskas waar de gedifferentieerde premie WGA ook onderdeel van is. Zo worden deze onderdeel van het hybride stelsel en wordt de hoogte van deze premies op individueel niveau bepaald. Hiermee wil de overheid bereiken dat werkgevers zich ook om de groep ex-werknemers gaan bekommeren. De voorziening financierde u al, maar nu kunt u de hoogte beïnvloeden door aan schadelastenbeheersing te doen.

Grafiek aantal WW-uitkeringen

Groeiende verantwoordelijkheid
De voorziening waar u nog geen directe invloed op heeft, maar die wel groeiende is, is de WW. De WW loopt in lijn met de conjunctuur van ons land. Nu wij ons in een laagconjunctuur bevinden, is er een toename van het aantal uitkeringen en wordt er dus een grotere bijdrage van u verlangd. Het gevolg is dat, ondanks dat het ZW- en WGA-flexrisico naar de Werkhervattingskas is overgeheveld, de Sectorfonds-premies voor de meeste sectoren zelfs worden verhoogd. De versoepelde keuringsmechaniek voor de Ziektewet (vanaf het tweede jaar op basis van gangbare arbeid) zal de instroom in de WW niet beperken. Mocht het ontslagrecht uiteindelijk toch daadwerkelijk versoepeld worden, kan dat ook tot een toename leiden. Omdat u als werkgever wel baat bij deze regelingen heeft, is het wachten tot het moment dat u ook een grotere rol moet gaan spelen in de WW-problematiek.

Ter compensatie van de stijgende Sectorfondspremie gaat de overheid werkgevers tegemoetkomen met een teruggaaf vanuit de basispremie WAO/WIA, onderdeel van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Uit dit fonds worden onder andere de WAO-uitkeringen gedaan, naast de IVA- en WGA-uitkeringen die langer dan tien jaar voortduren. De teruggaaf bedraagt 28,82% van de basispremie over het eerste halfjaar van 2013. De exacte teruggaaf wordt door de Belastingdienst vastgesteld en uitbetaald. De verwachting is dat dit omstreeks 31 januari 2014 zal worden uitgevoerd.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: