Gevolgen Participatiewet en Quotumwet voor werkgevers

Geplaatst op : 19 juni 2014

Het kabinet en sociale partners hebben afgesproken dat werkgevers 100.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Lukt dit niet vrijwillig? Dan dwingt de overheid de banen af met een quotum. U kunt als werkgever ter ondersteuning een loonkostensubsidie aanvragen. Ook kunt u recht hebben op een no-riskpolis, werkplekaanpassingen en proefplaatsing.

Gevolgen Participatiewet en Quotumwet voor werkgevers

Vanaf wanneer heeft u hiermee te maken?
De nieuwe regels worden vastgelegd in de Participatiewet en de Quotumwet. De Tweede Kamer is met deze wetsvoorstellen akkoord gegaan. De planning is dat de Eerste Kamer de wetsvoorstellen voor het zomerreces behandelt. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, gaan de wijzigingen in per 1 januari 2015.

Werkgevers creëren 100.000 banen
Het kabinet en sociale partners hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat werkgevers vanaf 2014 tot 2026 100.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid creëert daarbovenop nog eens 25.000 banen.

In de Quotumwet wordt vastgelegd hoeveel banen werkgevers jaarlijks moeten creëren. Het aantal banen wordt eind 2016 voor het eerst gemeten. Dan moeten er minimaal 11.000 extra banen zijn in de marktsector voor mensen met een beperking. Lukt dit niet? Dan gebruikt de overheid diezelfde Quotumwet om de banen af te dwingen.

Ondersteuning voor werkgevers
U kunt straks bij de gemeente een loonkostensubsidie aanvragen. Deze subsidie is gericht op mensen met een arbeidsbeperking die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Bijvoorbeeld: u neemt iemand in dienst die door een arbeidshandicap 20% langzamer werkt dan een ander. U betaalt deze werknemer 100%. En de gemeente betaalt aan u 20% van het wettelijk minimumloon.

Er gelden voorwaarden. Zo is het bijvoorbeeld vaak niet mogelijk zowel een loonkostensubsidie als een mobiliteitsbonus te ontvangen. (Een mobiliteitsbonus is een korting op premies werknemersverzekeringen, bijvoorbeeld voor het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking.) De loonkostensubsidie vervangt de huidige loondispensatie.

Ook kunt u een no-riskpolis, werkplekaanpassingen en proefplaatsing aanvragen. Een no-riskpolis is hier een regeling waarbij de gemeente voor een werknemer met een ziekte of handicap een Ziektewetuitkering betaalt. Dit dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer.

Participatiewet
Het doel van de Participatiewet is mensen met een arbeidsbeperking zo veel mogelijk in een reguliere baan te laten werken. Hiermee wil het kabinet hen helpen weer mee te doen in de maatschappij.

De Wet voegt drie huidige regelingen samen: de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten), de WWB (Wet werk en bijstand) en de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). De gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering en krijgt hiervoor extra beleidsruimte en middelen. De gemeente moet de arbeidsbeperkte zo veel mogelijk begeleiden naar een reguliere baan door ondersteuning op maat te leveren. Komt een uitkeringsgerechtigde zijn arbeidsverplichtingen niet na, dan kan de gemeente een maatregel treffen zoals bijvoorbeeld het tijdelijk stopzetten van een uitkering. Het UWV blijft bepalen wie er instroomt in welke regeling van de Participatiewet.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van juni 2014.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: