Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2015 bekend

Geplaatst op : 19 september 2014

Het UWV heeft de gedifferentieerde premies voor 2015 bekend gemaakt, voor zowel de WGA (vast en flex) als de Ziektewet. Dit geeft u informatie over de richting waarin deze kosten zich in de markt bewegen.

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2015 bekend

Gedifferentieerde premie
Bent u volgens het UWV een grote werkgever? Dan betaalt u de gedifferentieerde premie die het UWV voor u individueel bepaalt. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van de sectorale en individueel bepaalde premie. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie.

In 2015 bestaat de gedifferentieerde premie uit drie componenten. Dit volgt uit de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid (BeZaVa). Meer over BeZaVa kunt u lezen in dit informatiedocument. De componenten waaruit de gedifferentieerde premie bestaat zijn:

  • De premie WGA voor vaste dienstverbanden
  • De premie WGA voor flexibele dienstverbanden
  • De premie Ziektewet voor flexibele dienstverbanden

Met ingang van 2016 worden de twee WGA-componenten samengevoegd.

WGA vaste dienstverbanden
De gemiddelde premie voor de WGA-vast gaat in 2015 van 0,49% naar 0,48%. In 2017 zullen voor het eerst de uitkeringen met een duur van tien jaar of meer niet meer meetellen voor de premiedifferentiatie. Deze uitkeringen zullen dan collectief gefinancierd worden. Echter, door een toename van het aantal werkgevers dat zich in 2014 bij het UWV verzekerd heeft, stijgt de loonsom waarover de premie wordt geheven. Werkgevers die terugkeren naar het UWV kunnen pas na twee jaar nieuwe uitkeringen veroorzaken (systematiek van het UWV) die vanuit de werkhervattingskas worden gefinancierd. Voor werkgevers die al bij het UWV verzekerd zijn, stijgt de premie van gemiddeld 0,49% naar 0,51%.

WGA flexibele dienstverbanden
De gemiddelde premie voor de WGA-flex wordt per 2015 verhoogd van 0,17% naar 0,24%. Dit heeft te maken met het stijgende aantal uitkeringen dat sinds 2012 vanuit de werkhervattingskas gefinancierd wordt. Deze stijging verloopt volgens de verwachting, aangezien in 2015 de uitkeringen gefinancierd worden over de periode 2012 tot 2015. In 2014 was dit nog over een kortere periode namelijk van 2012 tot 2014. Tegenover deze stijging staat een daling van de premies voor de Sectorfondsen waaruit de uitkeringen worden betaald die ontstaan zijn vóór 2012.

Ziektewet flexibele dienstverbanden
De gemiddelde premie voor de Ziektewet wordt per 2015 verhoogd van 0,31% naar 0,35%. Dit komt door een sterke toename van het eigenrisicodragerschap Ziektewet in 2014. En ook door de verwachte verdere toename in 2015. Hierdoor neemt de totale loonsom af van de werkgevers die bij het UWV verzekerd waren. De uitkeringslasten bij het UWV nemen dan ook af, maar dat is relatief minder omdat werkgevers die eigenrisicodrager worden gemiddeld een iets lager risico hebben dan werkgevers die bij het UWV verzekerd blijven. De gemiddelde premie stijgt dan ook, doordat de loonsom harder daalt dan de uitkeringslasten.

Beperkte wijzigingen in 2015 in het kader van de wet BeZaVa
Na de grote veranderingen in 2014 in het kader van BeZaVa, zijn de wijzigingen per 1 januari 2015 beperkt. In ons artikel van juni hebben wij u al geïnformeerd over de zogenaamde terugkeerpremie. Werkgevers die naar het UWV teruggekeerd zijn of dit van plan zijn om te doen, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Kleine werkgevers. Voor deze groep is de terugkeerpremie niet van toepassing. Zij betalen de sectorale premie.
  • Middelgrote en grote werkgevers. Voor deze groep geldt geen terugkeerpremie en blijft de oude premieberekening van kracht, mits zij op of vóór 20 maart 2014 een verzoek hebben gedaan om het eigenrisicodragerschap te beëindigen per 1 juli 2014 of later.
  • Middelgrote en grote werkgevers die na 20 maart 2014 een verzoek hebben gedaan per 1 juli 2014 of later het eigenrisicodragerschap te beëindigen. In het jaar van terugkeer en het daaropvolgende jaar geldt voor deze werkgevers wel de terugkeerpremie. Wanneer het eigenrisicodragerschap in 2014 is beëindigd, betalen zij echter alleen de terugkeerpremie in 2015, omdat de terugkeerpremie pas per 1 januari 2015 in werking treedt.

De terugkeerpremie bedraagt minimaal de helft van de sectorale premie Ziektewet.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van september 2014.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: