Gevolgen internationale sancties in voorwaarden

Geplaatst op : 17 april 2015

Verzekeraars en andere financiële instellingen zijn verplicht om te controleren of er internationale sancties gelden voor verzekeringnemers, verzekerden en uitkeringsgerechtigden. Meeùs controleert dit na de verzending van de polis. Dit is nu, samen met andere regels van de sanctiewetgeving, ook duidelijk vastgelegd in onze polisvoorwaarden.

Voor sommige landen, organisaties en personen gelden er internationale sancties. Bijvoorbeeld een handelsembargo, handelsrestricties of bevroren tegoeden. Vaak gaat het om sancties die zijn opgelegd door de Verenigde Naties of de Europese Unie in verband met terrorisme of schendingen van het internationaal recht of mensenrechten.

Sanctieclausule in polis

Alle verzekeringsmaatschappijen passen hun polissen of voorwaarden aan om de boodschap duidelijk over te brengen en veilig te stellen dat de sanctiewetgeving wordt nageleefd. Ook Meeùs heeft dit gedaan, met ingang van 1 januari 2015. U ziet de sanctieclausule bij een Mijn Meeùs verzekering terug op uw polis en in de voorwaarden. Loopt u verzekering via Meeùs bij een andere maatschappij? Dan ontvangt u via hen bericht hierover.

Geen uitkering schade

Ook wanneer pas later blijkt dat er sancties gelden voor de verzekeringnemer, verzekerde zaken of belanghebbenden, houdt Meeùs zich aan opgelegde sancties. We keren bijvoorbeeld geen schade uit aan mensen of organisaties die op de sanctielijsten staan en voor zaken waarin volgens sancties niet mag worden gehandeld.

Voor al onze polissen geldt vanaf 1 januari 2015 deze clausule:

Handels- en economische sancties
De eerste toetsing voeren wij in ieder geval uit binnen 10 werkdagen nadat wij de polis aan u hebben verzonden. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. Als een persoon wél voorkomt op een sanctielijst, dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk.

De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van: 

  • Verzekeringnemer;
  • Verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst;
  • Vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;
  • Uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.

Wanneer na afgifte van de polis blijkt dat verzekeringnemer, de verzekerde zaken, de verzekerde(n) of andere belanghebbenden (alsnog) is/ zijn opgenomen op een nationale of internationale sanctielijst en dit niet bij een periodieke toetsing is vastgesteld, dan geldt dat:

  • De maatschappij geen uitkering verleent voor schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale regelgeving niet mag worden gehandeld;
  • De (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten voor wie geldt dat het verzekeraars op grond van nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekeren, van de verzekering zijn uitgesloten.

Deze bepaling zal zo veel als mogelijk worden opgenomen in onze algemene voorwaarden. Indien dit (nog) niet mogelijk is dan zal deze tekst als aanvullende clausule op uw polisblad worden aangetekend.

Lees de toelichting voor meer informatie over sanctiewetgeving, internationale sancties en de sanctieclausule voor verzekeringen. Heeft u er vragen over? Neem dan gerust contact op met uw accountmanager of onze klantenservice.

Toelichting over de nieuwe sanctiewetgeving.

Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: