Fouten ontdekt in premiebeschikking Werkhervattingskas 2015

Geplaatst op : 4 juni 2015

In de beschikking Werkhervattingskas (Whk) 2015 is mogelijk op de verkeerde manier het premieloon over de jaren 2009 tot en met 2013 berekend. Hierover berichtte de Belastingdienst onlangs in een brief verstuurd aan werkgevers. Deze premielonen worden gebruikt voor de vaststelling van de premie Whk in 2015 en kunnen door de gemaakte fout lager uitvallen. Dit kan gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Fouten ontdekt in premiebeschikking Werkhervattingskas 2015

Vooral premieloon 2013 te laag vastgesteld

De Belastingdienst geeft in haar brief aan dat het premieloon over 2013 te laag is vastgesteld. Bij ondernemingen die per maand loon uitbetalen, ontbreekt de maand oktober 2013. Bij ondernemingen die per vier weken betalen ontbreekt de 10e of 11e vierwekenperiode.

Te laag premieloon kan leiden tot foutieve indeling "kleine / middelgrote / grote werkgever"

Dat de Belastingdienst bij de premievaststelling een te laag loon heeft gebruikt kan voor werkgevers nadelig uitpakken. Hierbij gaat het om relatief kleine financiële nadelen. Als gevolg van de te lage vaststelling van het premieloon kan de werkgever bijvoorbeeld onterecht ingedeeld zijn als kleine werkgever in plaats van middelgrote werkgever. Of als middelgrote werkgever in plaats van grote werkgever.
Kleine werkgevers betalen een sectorpremie, grote werkgevers een individueel gedifferentieerde premie en middelgrote werkgevers een combinatie van beide. Bij middelgrote werkgevers telt de eigen schadelast naar mate de loonsom groter wordt meer mee. Hierdoor zal het premieverschil tussen een grote werkgever en een middelgrote werkgever met een zeer grote loonsom zeer klein zijn. Hetzelfde geldt bij het verschil tussen een kleine werkgever en een middelgrote werkgever met een lage loonsom.

Middelgrote en grote werkgevers met uitkeringsschade in 2013 hebben kans meer premie te betalen door te laag premieloon

De Whk-premie wordt verhoogd als de werkgever meer dan gemiddelde ZW- of WGA-lasten heeft gehad in 2013. Een lager gemiddeld loon resulteert in een hoger Whk-percentage. Een te lage vaststelling van het premieloon 2013 heeft hier dus invloed op. Het gemiddelde loon wordt berekend over de jaren 2009 tot en met 2013. Als alléén het premieloon 2013 met een maand minder wordt berekend is de premieafwijking maar klein.
Bij middelgrote werkgevers is de kans op te hoge premie nog kleiner. Hier geldt immers ook de wegingsfactor waardoor de schade deels in de premieberekening wordt meegenomen. Bij een lage loonsom wordt dan minder schade verhaald.

Te laag premieloon kan voordelig zijn voor middelgrote werkgever

Voor middelgrote werkgevers die WGA-eigenrisicodrager zijn kan de te lage berekening van het premieloon voordelig zijn. Dit is het geval als zij WGA-schade hebben. Deze schade wordt namelijk direct op de werkgever verhaald. En in dit geval geldt dat op een lagere loonsom in 2013 ook een lager deel van de WGA-uitkering wordt verhaald.

Vraag alleen herziening aan bij verwachting lagere premie

De Belastingdienst mag de verkeerde inschaling niet herzien in het nadeel van de werkgever. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de fiscus beschikte over de informatie die nodig was om de premiebeschikking juist te berekenen. Wij adviseren werkgevers daarom alleen een herziening van de premiebeschikking aan te vragen als deze verwacht dat de premie lager uitvalt.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: