Update waardeoverdracht

Geplaatst op : 13 maart 2015

De maatregel die bijbetalen bij waardeoverdracht beperkt, geldt niet meer alleen voor kleine werkgevers. Ook hoeven uw nieuwe werknemers geen rekening meer te houden met een termijn van zes maanden voor het meenemen van hun pensioen.

Update waardeoverdracht

Regeling beperking bijbetalingslasten voor alle werkgevers
Wanneer een werknemer bij wisseling van baan zijn pensioen meeneemt, kan dit leiden tot een forse bijbetalingsplicht voor de werkgever. De regeling beperking bijbetalingslasten beperkt deze bijbetalingsplicht.

De regeling houdt in dat de werkgever niet hoeft mee te werken aan de waardeoverdracht van pensioenaanspraken, als aan twee voorwaarden wordt voldaan: de bijbetaling bedraagt meer dan € 15.000,- en de bijbetaling is meer dan 10% van de overdrachtswaarde.

In een ontwerpbesluit regelt de overheid dat deze regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari voor alle werkgevers geldt. Tot 1 januari was de regeling voorbehouden aan “kleine werkgevers”. Dit zijn werkgevers met een maximale loonsom van € 785.000 (2015).

Het ontwerpbesluit is op het moment van schrijven van dit artikel in behandeling bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat wijzigingen in de regeling nog mogelijk zijn. De verwachting is dat de Tweede Kamer akkoord zal gaan.

Zes-maandstermijn waardeoverdracht vervalt
Uw nieuwe werknemers hadden zes maanden de tijd om het meenemen van hun pensioen in gang te zetten. Deze termijn is komen te vervallen. Voor werknemers die op of na 1 januari 2015 bij u in dienst zijn getreden, geldt geen termijn meer. Zij kunnen ook na zes maanden een opgave waardeoverdracht opvragen, als eerste stap in de procedure voor het overdragen van het elders opgebouwde pensioen.

Is de nieuwe werknemer vóór 1 januari bij u in dienst getreden? De zes-maandstermijn geldt dan nog wel. Na deze zes maanden vervalt het wettelijk recht op waardeoverdracht. Dit overgangsrecht heeft de overheid opgenomen in het onder het vorige kopje vermelde ontwerpbesluit.

Voor werknemers, vooral als zij partner en kinderen hebben, is het vaak raadzaam niet te lang te wachten met het opvragen van een opgave waardeoverdracht, vanwege het partnerpensioen. Zij doen er goed aan te kijken welke financiële risico’s zij en hun gezin lopen en wat zij het beste kunnen doen.

Waardeoverdracht nettopensioen
Werknemers met een salaris boven € 100.000,- kunnen deelnemen aan een nettopensioenregeling, als u als werkgever dit aanbiedt.

Gaat een werknemer van een werkgever met nettopensioenregeling naar een werkgever zonder nettopensioenregeling, dan blijft het nettopensioen achter bij de oude pensioenuitvoerder. Deze aanpassing is nu nog onderdeel van een wetsvoorstel en zal, na akkoord van de Tweede en Eerste Kamer, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 gelden.

Meer informatie waardeoverdracht
U vindt in deze Vraag en antwoord veel antwoorden op vragen over waardeoverdracht. Staat uw vraag er niet tussen of heeft u meer informatie nodig? Neem dan contact op met uw pensioenadviseur of relatiebeheerder bij Meeùs.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: