Wijzigingen loonkostensubsidies

Geplaatst op : 25 juli 2016
Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Er komt voor werkgevers een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Eind december heeft de Eerste Kamer daarvoor de Wet tegemoetkomingen loondomeinen (WTL) goedgekeurd.

Achtergrond

De overheid wil met de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) werkgevers stimuleren om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Hierdoor wordt per 1 januari 2017 het lage-inkomensvoordeel ingevoerd. Daarnaast worden de huidige premiekortingen per 1 januari 2018 omgezet in loonkostenvoordelen. Door deze maatregelen moet de stap van niet werken naar wél werken voor zowel werkgever als werknemer vereenvoudigen.

Invoering lage-inkomensvoordeel (LIV) per 1 januari 2017

Het lage-inkomensvoordeel is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst hebben. Voor het LIV geldt het volgende:

 • Het voordeel bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar op basis van een 38-urige werkweek.
 • Voor werknemers met een loon tussen 100 en 110% van het wettelijk minimumloon, die in één jaar ten minste 1248 uur gewerkt hebben bij dezelfde werkgever.
 • Voor elke werknemer met een loon tussen 110 en 120% van het wettelijk minimum loon bedraagt het loonkostenvoordeel, onder dezelfde condities, maximaal € 1.000.
 • Toekenning is naar rato van aantal gewerkte uren in een jaar.
 • Voor het LIV geldt geen leeftijdsgrens. De voorwaarde is dat het loon hoger is dan 100% van het wettelijk minimumloon van een 23-jarige of ouder. Een werkgever komt wel in aanmerking voor een tegemoetkoming, indien een jongere een salaris verdient tussen 100 en 120% van het wettelijk minimumloon dat geldt voor 23-jarigen of ouder.

Loonkostenvoordeel (LKV) per 1 januari 2018

Een werkgever ontvangt het loonkostenvoordeel als hij een werknemer in dienst neemt die:

 • Minimaal 56 jaar oud is of
 • Arbeidsgehandicapt is, of
 • Onder de doelgroep van de banenafspraken valt.

Voor het loonkostenvoordeel geldt het volgende:

 • Als de werknemer tot de doelgroep behoort, kan de werkgever vanaf de aanvang van de dienstbetrekking gedurende maximaal 3 jaar een verzoek tot tegemoetkoming indienen. Er is geen recht op loonkostenvoordeel als de betreffende werknemer in het voorafgaande half jaar ook al voor die werkgever heeft gewerkt.
 • Het voordeel voor een oudere werknemer (minimaal 56) of een arbeidsgehandicapte werknemer bedraagt € 6.000 per jaar.
 • De bestaande premiekortingen worden omgevormd tot loonkostenvoordelen, met uitzondering van de lopende premiekorting jongeren. Dit is namelijk een tijdelijke regeling.
 • Voor de 'doelgroep banenafspraak' wordt het maximum € 1.800 op jaarbasis.
 • Onder de doelgroep banenafspraak vallen per 1-1-2018:
  Mensen in de wajong die kunnen werken
  Mensen met een WSW-indicatie
  Mensen met een WIW-baan
  Mensen met een ID-baan
  Mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie UWV op gemeentelijk verzoek vaststelt dat zie niet 100% van het WML kunnen verdienen.
 • Een doelgroepverklaring is een vereiste.

Overzicht 'De huidige en nieuwe bedragen van tegemoetkomingen'

Doelgroep Huidige premiekorting Max tegemoetkoming
2017 2018
LIV – 100% tot 110% WML n.v.t. € 2.000  
LIV – 110% tot 120% WML n.v.t. € 1.000  
Ouderen (56+) € 7.000   € 6.000
Arbeidsgehandicapten (WIA en WAO) € 7.000   € 6.000
Banenafspraak     € 1.800

Hoe komt u voor deze vergoedingen in aanmerking?

U hoeft geen apart verzoek tot toekenning van het LIV te doen. UWV haalt de gegevens hiervoor uit de ingediende loonafgiften. Voor het loonkostenvoordeel moet u zorgen dat u door middel van een ‘vinkje’ in de loonaangifte verzoekt om toepassing van het LKV.

De tegemoetkomingen worden vervolgens op basis van de bij het UWV per 1 mei bekende gegevens berekend en door de Belastingdienst uitbetaald.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: