De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel

Geplaatst op : 7 oktober 2016
Gouden eieren

De overheid wil het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend veranderen. Het toekomstige pensioenstelsel moet vanaf 2020 beter aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt. De manier waarop de overheid dit wil doen, staat omschreven in de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel. In dit artikel beschrijven wij één van de voorgestelde wijzigingen: de pensioenopbouw.

Deze wijziging van de pensioenopbouw zal uiteindelijk vrijwel alle pensioenregelingen in Nederland raken. Voor veel werkgevers met pensioenregelingen bij verzekeraars zal niet alleen de pensioenopbouw, maar ook de bijbehorende pensioenpremie veranderen. Dat de overheid de wijze van pensioenopbouw wil wijzigen, komt door een eigenaardigheid van de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, namelijk het zogenoemde 'doorsneesysteem'.

Doorsneesysteem

Bedrijfstakpensioenfondsen moeten wettelijk voor alle deelnemers hetzelfde premiepercentage hanteren. Dit premiepercentage komt op het niveau van de individuele werknemer niet overeen met de premie die nodig is voor zijn of haar pensioenopbouw. Het pensioenkapitaal van jongere deelnemers kan langer renderen dan het pensioenkapitaal van oudere deelnemers. Hierdoor is voor jongere deelnemers een veel lagere premie nodig dan voor oudere deelnemers. Doordat bedrijfstakpensioenfondsen een zelfde premiepercentage hanteren voor iedereen, vindt er feitelijk een premiesubsidie plaats van jong naar oud. Dit pensioensysteem wordt het doorsneesysteem genoemd.

In onderstaand plaatje ziet u een voorbeeld van deze premiesubsidie. De oranje lijn is de doorsneepremie van een pensioenfonds, de premie die voor alle werknemers gevraagd wordt. De blauwe lijn is de premie die feitelijk voor die werknemer nodig is. Er wordt in dit systeem voor jongeren dus te veel premie gevraagd en voor ouderen te weinig.

Premiesubsidie Pensioen


De voorgestelde aanpassing

Het probleem van de premiesubsidie kan op twee manieren aangepakt worden. Een oplossing kan zijn om voortaan voor iedere werknemer de premie te vragen die feitelijk nodig is en de opbouw ongewijzigd te laten. Voor deze oplossing is niet gekozen. De overheid vindt de stijgende pensioenlasten voor ouderen een te groot probleem. Ze is bang dat oudere werknemers hierdoor minder aantrekkelijk worden voor werkgevers.

Een andere oplossing is om de pensioenpremie niet te wijzigen, maar de pensioenopbouw wel. In dit systeem gaan jongeren meer pensioen opbouwen en ouderen minder, waardoor de premie van iedereen gelijk kan blijven. De overheid noemt dit systeem een afnemend ('degressief') pensioenstelsel. De mate waarin pensioen wordt opgebouwd neemt af in de tijd.

De verzekerde pensioenregelingen

Pensioenregelingen die door werkgevers bij verzekeraars zijn gesloten, kennen geen doorsneesysteem. In veel pensioenregelingen bij verzekeraars loopt de premie momenteel op in de tijd. Voor jongeren betalen deze werkgevers minder pensioenpremie dan voor ouderen. Omdat het nieuwe pensioensysteem voor alle pensioenregelingen moet gaan gelden, worden bij pensioenregelingen bij verzekeraars zowel de manier van pensioenopbouw als de manier van premieheffing gewijzigd. Ook hier wordt de pensioenopbouw degressief en betalen jong en oud hetzelfde premiepercentage.

Tijdspad

De overheid heeft aangekondigd dat het nieuwe pensioenstelsel in 2020 ingevoerd moet worden. De bijbehorende wetgeving zal door een volgende regering ingediend moeten worden. De overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel wordt met name ingewikkeld doordat er overgangsmaatregelen getroffen moeten worden. Hoe deze er precies uit komen te zien is nu nog niet bekend. Wanneer er meer bekend wordt over deze en de overgangsmaatregelen, informeren wij u verder over de gevolgen voor u en uw pensioenregeling.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: