Disclaimer internet

Informatie op de website
Meeùs stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Meeùs de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als polisinformatie, polisvoorwaarden, rentetarieven, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen.

De informatie op deze website, waaronder de resultaten van de premieberekeningen zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als advies. Door online uw premie te berekenen en/of een verzekering af te sluiten maakt u de verzekering voor u persoonlijk op maat. Meeùs geeft u geen persoonlijk advies indien u een verzekering online sluit. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Meeùs. Indien u besluit om verplichtingen met Meeùs aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene- en polisvoorwaarden van het desbetreffende product.

Functioneren website
Meeùs stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Meeùs een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Meeùs vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meeùs worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

(e-)Nieuwsbrief
De (e-) nieuwsbrief dient ter informatie. In geval u via deze (e-)nieuwsbrief op een (onderliggende) site van Meeùs de mogelijkheid heeft verplichtingen met Meeùs aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene- en polisvoorwaarden van het desbetreffende product.

Verwijzingen hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Meeùs geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Mei 2011