Veelgestelde vragen

Mijnpensioenoverzicht

Welke informatie vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

Op deze website kunt u onder meer zien:

 • Welke uitkering u verkrijgt via de AOW (Algemene Ouderdomswet);
 • Hoeveel pensioen u bij uw huidige werkgever heeft opgebouwd;
 • Hoeveel pensioen u bij uw vorige werkgever(s) heeft opgebouwd;
 • Schatting netto uitkering per jaar en maand;
 • Hoeveel pensioen uw partner en/of kinderen krijgen wanneer u overlijdt;
 • Naam van pensioenuitvoerder (pensioenfonds of pensioenverzekeraar) bij wie uw werkgever het pensioen verzekerd heeft;
 • Opgave van de datum (“stand per”) waarop de cijfers zijn gebaseerd;
 • Op welke leeftijd het pensioen ingaat.

Deze bedragen ziet u per uitvoerder en in totaal. U kunt bovendien de gegevens afdrukken.

Welke informatie vindt u niet op Mijnpensioenoverzicht.nl?

De website geeft dus alleen informatie over de AOW-aanspraken en pensioenen die u nog niet ontvangt. Als u al gepensioneerd bent, kunt u op deze website niet zien wat u aan pensioenuitkering ontvangt. Ook alle voorzieningen die u zelf hebt geregeld in de privésfeer als aanvulling op uw pensioen, zoals bijvoorbeeld lijfrenteverzekeringen en (bank)sparen, vindt u niet terug op de website.

Hoe werkt Mijnpensioenoverzicht.nl?

U kunt inloggen met uw DigiD. Zo herkent het systeem uw Burger Servicenummer (BSN). Vervolgens maakt het systeem een koppeling met de Sociale Verzekeringsbank om het BSN te controleren en de AOW-aanspraken op te halen. Vervolgens worden de pensioenaanspraken online bij de pensioenuitvoerder(s) opgehaald. Daarna ziet u ze op de website en kunt u in uw pensioengegevens kijken. Wanneer u uitlogt blijven uw gegevens niet opgeslagen. Andere personen of partijen kunnen uw gegevens dus niet inzien. Wanneer u nog geen DigiD heeft, kunt u op www.digid.nl een gebruikersnaam of wachtwoord aanvragen.

Waarop is Mijnpensioenoverzicht.nl gebaseerd?

De pensioenuitvoerders zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens. Op de site staan per pensioenuitvoerder de gegevens van het laatst afgegeven Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Per pensioenuitvoerder staat op welke datum deze gegevens zijn gebaseerd. Werknemers krijgen vanuit hun huidige dienstverband jaarlijks een UPO; werknemers krijgen vanuit eerdere dienstverbanden één keer per vijf jaar (voor het eerst in 2012) een UPO.

Het UPO is wel uitgebreider dan de gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl; zo geeft het UPO een uitgebreidere toelichting. Ook geeft het UPO inzicht in de gevolgen op uw pensioen als uw situatie wijzigt. Bijvoorbeeld bij beëindiging dienstverband, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Zijn uw gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl niet volledig, juist of up-to-date?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom de gegevens niet volledig, juist of up-to-date zijn:

 • U ziet dat bepaalde mutaties nog niet verwerkt zijn.
  Normaal gesproken ontvangt u het UPO uiterlijk 30 september van elk jaar. De gegevens die u op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt, geven uw pensioensituatie weer van 1 januari van het jaar waarin u het UPO heeft ontvangen of van 31 december van het voorliggende jaar. Dit is dus de peildatum (“Stand per”). Dit kan dus betekenen dat wanneer uw pensioenregeling een wijziging ondergaat of heeft ondergaan, nog niet is verwerkt in de “stand per”.

 • U bent een aantal jaar geleden uit dienst getreden en u ziet vanuit dit dienstverband geen pensioenopbouw terug.
  Omdat u voor deze polis een ‘gewezen’ deelnemer bent, krijgt u pas vanaf 2012 een “UPO gewezen deelneming” toegezonden. Het is dus mogelijk dat u deze voor uw vorige dienstverbanden nog niet heeft ontvangen. Aangezien Mijnpensioenoverzicht.nl uitgaat van het laatst verstrekte UPO en deze voor dit vorige dienstverband wellicht nog ontbreekt, zal deze pensioenopbouw niet worden getoond op het overzicht. Een dergelijke situatie kan ook ontstaan indien de pensioenregeling van uw werkgever in het verleden is gewijzigd en er een ‘knip’ in de regeling is gezet. Voor het oude deel wordt u dan ook vaak gezien als ‘gewezen deelnemer’.

 • U bent na een kort dienstverband uit dienst getreden en ziet vanuit dit dienstverband geen pensioenopbouw terug.
  Vroeger werd in pensioenregelingen nogal eens een wachttijd van 1 jaar gehanteerd (pensioenopbouw pas na 1 jaar dienstverband) en/of was een bepaling in het pensioenreglement opgenomen dat bij uitdiensttreding binnen 1 jaar de polis werd afgekocht. U kunt bij de pensioenuitvoerder van uw oude werkgever nagaan wat het pensioenreglement in die periode bepaalde om zo uw rechten te achterhalen.

 • U heeft een waardeoverdracht laten plaatsvinden.
  Als u het pensioen dat u hebt opgebouwd bij een vorige werkgever hebt overgedragen naar de pensioenregeling van uw huidige werkgever, maakt dit pensioen deel uit van uw huidige pensioenregeling. Die is te zien is bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Een waardeoverdracht wordt op Mijnpensioenoverzicht.nl dus niet apart vermeld.

 • U neemt pas sinds kort deel aan de pensioenregeling.
  Als u pas sinds kort deelneemt aan de pensioenregeling, maakte uw verzekering tot voor kort nog geen deel uit van de administratie van de pensioenuitvoerder. Hierdoor zijn uw pensioengegevens nog niet beschikbaar voor www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat kunt u doen bij twijfel over de juistheid van de pensioenbedragen?

Als u in het overzicht een pensioen mist, kunt u het beste contact opnemen met de pensioenuitvoerder waar u dat pensioen hebt opgebouwd. De contactgegevens van alle pensioenuitvoerders vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Als u niet meer weet of en zo ja waar u in het verleden pensioen hebt opgebouwd, kunt u contact opnemen met de Stichting Pensioenregister.

Mijn pensioenbedragen zijn niet juist, wat kan ik doen?

Als u van mening bent dat de getoonde bedragen op deze website niet juist zijn, neem dan contact op met de betreffende pensioenuitvoerder(s). De contactgegevens vindt u door met uw muis op de naam van de betreffende pensioenuitvoerder te klikken.

Wilt u meer pensioen opbouwen?

U kunt op verschillende manieren wat aan uw pensioenopbouw doen. Als u wilt weten welke mogelijkheden er zijn, kunt u contact opnemen met een financieel adviseur van Aon.