WTG WGA-hiaatverzekering

Sinds 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA gaat uit van wat mensen nog wél kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken (35-80%), vallen onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Deze werknemers krijgen te maken met een flinke inkomensdaling, het zogenoemde WGA-hiaat. De WGA-uitkering die het UWV aanbiedt, is vaak niet toereikend om de bestaande levensstandaard aan te kunnen houden. Om deze daling te compenseren heeft Meeùs in samenwerking met de WTG een collectieve WGA-Hiaatverzekering tot stand gebracht die het WGA-hiaat afdekt. U heeft de keuze uit twee dekkingsvarianten.

WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid
De uitgebreide WGA-Hiaatverzekering biedt inkomensbescherming voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35-80%) vallend onder de WGA regeling. De verzekering garandeert een inkomen van minimaal 70% van het oude salaris, tot het maximum SV-loon. De uitkering wordt verstrekt, ongeacht het benutten van de verdiencapaciteit. De uitkering loopt tot het jaar waarin men 65 wordt, ook als de gedeeltelijk arbeidsongeschikte tijdelijk of langdurig geen werk meer kan vinden.

WGA-Hiaatverzekering Basis
In tegenstelling tot de WGA-hiaatverzekering Uitgebreid, biedt de WGA-hiaatverzekering Basis alleen dekking als een werknemer zijn restverdiencapaciteit niet voldoende benut (minder dan 50%). De lage vervolguitkering vanuit de WGA wordt met deze verzekering aangevuld. Bij de uitkering wordt rekening gehouden met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Meer informatie
Gezien de diversiteit van de aanbiedingen is een keuze lastig te maken. Indien gewenst verstrekken wij u graag nader informatie en offertes met actuele, op uw bedrijf van toepassing zijnde premies en voorwaarden.