Toelichting

De Bouwend Nederland B&U constructieverzekering

Ad 1.
Omzet: Onder omzet wordt verstaan de door u gefactureerde bouwomzet, exclusief BTW en grond, van alle onder de polis verzekerde bedrijven. Factureringen tussen de verzekerde bedrijven onderling hoeft u niet op te geven.

Ad 2.
Afgemelde werken: Hiermee worden werken aangeduid welke zijn verzekerd op een constructieverzekering afgesloten door de opdrachtgever en voor aanvang van het werk schriftelijk bij Meeùs zijn afgemeld. Over de gefactureerde omzet voor deze werken is het promillage verschuldigd zoals vermeld op het polisblad bij afgemelde werken, in verband met het handhaven van de dekking volgens sectie II en art. 1.5.4 van sectie I, alsmede de eventuele uitbreidingen welke doorlopend zijn verzekerd, zoals verschil in condities en/of VOT-dekking.

De Bouwend Nederland B&U aansprakelijkheidsverzekering

Ad 3.
Omzet: Onder omzet wordt verstaan de door u totaal gefactureerde omzet, exclusief BTW, echter inclusief grond, van alle onder de polis (mee)verzekerde bedrijven. Factureringen tussen de verzekerde bedrijven onderling hoeft u niet op te geven.

Ad 4.
Herbouwwaarde: Onder herbouwwaarde wordt verstaan de som benodigd om het pand op dezelfde plaats op dezelfde wijze te herbouwen. Veelal kunt u deze waarde overnemen van de polis van de brandverzekering.
De herbouwwaarde dient uitsluitend te worden opgegeven voor het onroerend goed dat door u wordt verhuurd aan derden. Hieronder wordt niet begrepen het pand voor eigen gebruik en/of het pand dat wordt verhuurd aan een meeverzekerd bedrijf.

Indien voor uw polis sprake is van premieberekening over de huurwaarde, dient u in plaats van de herbouwwaarde de huurwaarde op te geven.